La UPC s’avança al futur de les ciutats, al saló de les smart cities [cat]

Publication: La Torre. Diari Terrassenc independent i català. 19/11/2013.

Language: Catalan

Abstract: Innovacions de la UPC a l’Smart City Expo World Congress:Nou sistema intel·ligent de transport i distribució d’aigua. Aquest sistema de gestió integrada de recursos hídrics es basa en tecnologies TIC avançades de monitorització i control en temps real. La finalitat és millorar l’eficiència de xarxes d’aigua potable en termes d’estalviar costos d’electricitat i reduir pèrdues d’aigua, alhora que garantir els estàndards europeus de qualitat de l’aigua a la població. El 2015 es duran a terme dues proves pilot, una a Barcelona i l’altra a Limassol (Xipre) per demostrar l’aplicabilitat del sistema i la seva eficàcia en la gestió de xarxes d’aigua potable. Per part de la UPC, en el seu disseny hi ha participat el grup de recerca de Sistemes Avançats de Control (SAC)  i els responsable del projecte són Vicenç Puig i Gabriela Cembrano. El sistema s’ha desenvolupat en el marc del projecte EFFINET (Efficient Integrated Real-time Monitoring and Control of Drinking Water Networks) finançat per la Unió Europea, dins del setè Programa Marc de projectes d’R+D.

Link to news: http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau/noticia/28797/upc/avanca/al/futur/ciutats/al/salo/smart/cities